Medezeggenschapsraad

 

Onze Medezeggenschapsraad wil graag herkenbaar zijn. De MR wil niet alleen meedenken en actief invloed uitoefenen op de gang van zaken op onze school, maar wij willen ook graag aanspreekpunt zijn voor ouders en teamleden. Met deze fotopresentatie kunt u ons niet meer missen.

 

 

Hilda Jonkers (ouder)
Debbie Scheltens (ouder)
Dennie Vossebelt (ouder)
Mariska Halman (ouder)
Adriaan van Wezep (team)
Anita Meijer (team)
Annemarie Kiers (team)
 

Medezeggenschapsraad verslagen

De schoolleiding is belast met de dagelijkse leiding van de school. De school valt onder het bestuur van de Stichting Op Kop. Op elke school worden beslissingen genomen die te maken hebben met het gebouw of met het onderwijs. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen. De schoolleiding mag besluiten niet alleen nemen, maar doet dit in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft wettelijke bevoegdheden.

Op de Beatrixschool bestaat de MR uit 10 leden: 5 personeelsleden en 5 ouders:    Leden MR
Leden worden gekozen voor een periode van twee jaar. De MR praat mee over alles wat de school aangaat. Elk belangrijk besluit moet worden voorgelegd aan de MR: bijv. over de onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan en het schoolbeleid. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Daarnaast is de directie verplicht de MR te informeren over reguliere zaken betr. personeel en financiën. Door actief te zijn in de MR kunnen ouders en personeel actief invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar, meestal is de directeur (namens het schoolbestuur) bij deze vergaderingen aanwezig. De MR stelt een jaarplan op, waarin wordt aangegeven wat de prioriteiten zijn en welke onderwerpen in dat jaar aan de orde moeten komen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de notulen ervan zijn ter inzage (een verkorte versie is te lezen op de website).
Reglement MR 

Naast de MR is er ook een gemeenschappelijke MR (GMR) ingesteld voor het openbaar basisonderwijs dat valt onder ons bestuur. Hier worden bovenschoolse zaken behandeld. Niet elke school is vertegenwoordigd in de GMR. Er wordt gewerkt met kiesgroepen.
Reglement GMR

Het is mogelijk om de MR te rechtstreeks te mailen: mr@obsbeatrixschool.nl