Schoolgids

De schoolgids beschrijft een diversiteit aan onderwerpen betreffende onze school. Onze schoolgids wordt jaarlijks kalendervorm aan de ouders verstrekt. Dat wil zeggen dat er zowel een inhoudelijk gedeelte als een overzicht van de geplande activiteiten in is opgenomen. Het inhoudelijk deel is een samenvatting van de complete schoolgids. 

......de gehele schoolgids en kalender als pdf-bestand downloaden:

* Schoolgids in pdf

Bent u op zoek naar specifieke informatie? Hieronder ziet u een overzicht van de hoofdstukken in de schoolgids. Inclusief een korte beschrijving wat in elk hoofdstuk beschreven wordt. U kunt ieder hoofdstuk zo apart bekijken (klik op de link).
Met een klik op de knop 'terug' aan de linkerkant, keert u terug naar deze pagina.

01 - De school
        Richting; schoolleiding; situering van de school; schoolgrootte; bereikbaarheid

02 - Waar de school voor staat
       
Uitgangspunten

03 - De organisatie van het onderwijs
        De organisatie van de school; toelating en inschrijving; groepring en          
        groepsgrootte; hoofdluiscontrole; trakteren; samenstelling team; activiteiten;
        speciale voorzieningen in het gebouw; veiligheidsbeleid; eigendommen

04 - De zorg voor de kinderen
        opvang nieuwe leerlingen; het volgen van de ontwikkeling van uw kind; de
        zorg voor het jonge kind; leerlingen met specifieke behoeften; overgang naar
        het voortgezet onderwijs; bijzondere en buitenschoolse activiteiten; GGD
        jeugdgezondheidszorg; onderwijs tijdens een ziekteperiode van het kind

05 - Ons onderwijzend personeel
        ziektevervanging; verlof; scholing; studenten

06 - Onze ouders
        informatievoorziening; ouderhulp; schoolverzekeringen;
        medezeggenschapsraad (MR); Ouderraad (OR); ouderbijdrage; voor-, tussen-
        en naschoolse opvang; peuterspeelzaal; mening van ouders;
        klachtenprocedure

07 - De ontwikkeling van het onderwijs
        activiteiten ter verbetering van het onderwijs; relatie school en omgeving

08 - De resultaten van ons onderwijs
        cijfers over de specifieke zorg; cijfers over de resultaten; kwaliteitsbewaking;
        werken met kwaliteitskaarten

09 - Regeling school- en vakantietijden
        schooltijden; gymtijden; schoolregels; schorsing en verwijdering; ziekmelding;
        aanvraag verlof; regels in geval van schoolverzuim; vakanties en vrije dagen;
        gronden van vrijstelling van onderwijs; sponsoring; speelgoed kleutergroepen; 
        bereikbaarheid ouders; foto's van leerlingen

10 - Namen en adressen
        schoolleiding en staf; leerkrachten; ouderraad; medezeggenschapsraad;
        bevoegd gezag; directeur-bestuurder Op Kop; contactpersoon
        klachtenprocedure; externe personen

Schoolplan

Ons schoolplan beschrijft  in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities. Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders. Maar ook als planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode van vier jaar. Op basis van ons vierjarige Plan van Aanpak (zie hoofdstuk 7) stellen we jaarlijks een uitgewerkt schooljaarplan op. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.     

Het meest actuele schoolplan (Schoolplan 2015-2019) kunt u hier downloaden:

* Schoolplan 2015-2019

Schooltijden

groep 1 t/m 4groep 5 t/m 8

maandag   08.30 - 12.00 uur
                13.15 - 15.15 uur

dinsdag     08.30 - 12.00 uur
                13.15 - 15.15 uur

woensdag  08.30 - 12.15 uur

donderdag 08.30 - 12.00 uur
                13.15 - 15.15 uur

vrijdag      08.30 - 12.00 uur

        maandag   08.30 - 12.00 uur
                        13.15 - 15.15 uur

        dinsdag     08.30 - 12.00 uur
                        13.15 - 15.15 uur

        woensdag  08.30 - 12.15 uur

        donderdag 08.30 - 12.00 uur
                        13.15 - 15.15 uur

        vrijdag      08.30 - 12.00 uur
                        13.15 - 15.15 uur


De eerste bel gaat ’s morgens om 8.25 uur en ’s middags om 13.10 uur. De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen een kwartier voor tijd (8.15 uur en 13.00 uur) door de ouders in de klas worden gebracht. 
Ook de kinderen van groep 3 mogen de eerste 2 weken binnen worden gebracht. De andere groepen verzamelen per groep op het plein en worden door de leerkracht opgehaald. 
De tweede bel gaat ’s morgens om 8.30 uur en ’s middags om 13.15 uur. Het is de bedoeling dat dan de lessen starten, dus verwachten we dat de ouders uit het lokaal zijn.
De groepen 3 t/m 8 hebben van 10.30 tot 10.45 uur pauze. 
In de pauze spelen de kinderen op het plein. Een aantal leerkrachten is op dat moment ook buiten. Voor de pauze hebben de kinderen in de klas de gelegenheid om iets gezonds te eten of te drinken.
De groepen 1 en 2 eten en drinken iets gezonds in hun klassen en hebben geen pauze op het plein. Zij spelen volgens een rooster buiten of in het speellokaal