Protocol Internet
Hoe gaan we om met internet op school? Welke richtlijnen hebben we hierover opgesteld? U leest het in dit document.

Protocol Pesten
Ons beleid t.a.v. pesten wordt beschreven in dit protocol. Welke stappen zetten we wanneer er sprake is van pestgedrag?

Protocol Medicijnverstrekking
Dit protocol geldt voor de gehele Stichting Op Kop. Het beschrijft het beleid t.a.v. van het verstrekken van medicijnen op school.

Protocol Klassenouder
We zijn heel blij met onze klassenouders. Zij dragen een wezenlijk steentje bij aan ons onderwijs en helpen met allerlei activiteiten in en rond de klas. Hoe dat in zijn werk gaat en welke afspraken hierover zijn gemaakt leest u in dit protocol.

Protocol gescheiden ouders
Dit Op Kop-protocol beschrijft het beleid t.a.v. informatieverstrekking aan en contacten met gescheiden ouders.

Veiligheidsplan
Wij willen als leerlingen, medewerkers, ouders en studenten deel uitmaken en werken aan een samenleving die op basis van wederzijds respect met elkaar omgaat en waarbinnen ieder individu zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. In dit kader is binnen Op Kop dit Veiligheidsplan n werking gesteld. 

Verzekering en aansprakelijkheid
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering en de ongevallenverzekering is in dit protocol te vinden.

Schorsing/verwijdering 
Een protocol waarvan we uiteraard zo weinig mogelijk gebruik willen maken. In dit protocol beschrijven we, hoe we met schorsing en verwijdering omgaan en wat daarin de procedures zijn.

Klachtenregeling
In it protocol staat hoe te handelen wanneer u als ouders klachten heeft over school. Ook vindt u hier informatie over de vertrouwenspersoon, waarop zonodig een beroep kunt doen.

Subsidie zwemles gemeente
De gemeente stopt per 1 januari 2013 met de regeling zwemsubsidie. Voor zwemdiploma's die t/m 31 december 2012 zijn behaald kunt u nog een vergoeding aanvragen tot zes maanden na de datum waarop het zwemdiploma A is behaald.

MRT Gemeente Steenwijkerland
In de gemeente Steenwijkerland worden in samenwerking met de Stichting KIDS MRT lessen uitgevoerd in Sint Jansklooster en Steenwijk. Deze MRT lessen worden gegeven onder de naam Xtra gym.
MRT staat voor motorische remedial teaching. In welke gevallen dit aan de orde kan zijn en hoe dat dan in zijn werk gaat kunt u hier lezen.

Kind in de Kern
Opgroeien en opvoeden gaat vaak vanzelf. Maar soms is het moeilijk, hoe goed u het ook bedoelt. Soms maakt u zich als ouder zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Maar ook de leerkracht van de school kan zorgen over uw kind hebben. Ouders met een kind waar zorgen over zijn, kunnen terecht bij Kind in de Kern. In dit protocol een beknopte beschrijving.
Meer informatie over Kind in de Kern vindt u HIER.