De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

De voorzieningen
De scholen binnen Op Kop proberen ieder kind de zorg te geven die het nodig heeft  Allereerst wil de school binnen het klassenverband  de zorg geven. Mocht er meer zorg nodig zijn dan de leerkracht in eerste instantie kan geven of mocht de problematiek complexer zijn, dan wordt er een beroep gedaan op de intern begeleider.
De school beschikt over een intern begeleider (IB-er) die de zorgverbreding coördineert. Binnen het samenwerkingsverband  “Weer samen naar school” heeft de intern begeleider contact met de andere scholen wat betreft de zorgverbreding.
Naast de coördinerende taak is de intern begeleider op school werkzaam om de leerkrachten te adviseren en te begeleiden.
De scholen maken ook gebruik van de deskundigheid van de schoolbegeleidingsdienst van de IJsselgroep en onze eigen orthopedagoog, werkzaam bij de Stichting Op Kop. Zij adviseren en begeleiden ons zo goed mogelijk daar waar het nodig is en bieden de school de mogelijkheid kinderen te laten testen.
Verder zijn er contacten met andere hulpverleningsinstanties, te denken valt aan Jeugdzorg,  Algemeen Maatschappelijk Werk, Boddaertcentrum.
Op de Beatrixschool bieden we ook specifieke zorg aan de zogenaamde 'meerpresteerders'. Meer informatie hierover vindt u verderop op deze pagina, onder het kopje 'Sophia'.

De werkwijze 
Leerproblemen
Op de scholen wordt planmatig met zorgleerlingen gewerkt. Er is een traject van signaleren - analyseren - handelen - evalueren.
Het signaleren gebeurt aan de hand van het leerlingvolgsysteem en observaties in de groep. Dit bestaat uit een aantal toetsen die de kinderen volgen in hun ontwikkeling op het gebied van lezen, rekenen, spellen, taal en begrijpend lezen. Ook de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd, twee keer per jaar vult de leerkracht een vragenlijst in en ook de leerlingen van groep 6,7 en 8 vullen een vragenlijst. We volgen deze ontwikkeling met het LVS ZIEN voor de groepen 3 t/m 8 en met de kleuterobservatielijst voor groep 1 en 2. Uiteraard zijn de toetsen voor de kleuters veel minder in aantal en aangepast aan hun ontwikkelingsniveau.
Ook worden de ouders gehoord en het inschrijfformulier en overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of vorige school geraadpleegd.
Kinderen die uitvallen worden in de leerlingenbespreking besproken. Er wordt besloten of er aanvullend onderzoek nodig is, en zo ja, door wie dit gedaan moet worden (IB-er, de orthopedagoog van de stichting of deskundige van de IJsselgroep).
Daarna wordt door de leerkracht, in overleg met de IB-er, een handelingsplan gemaakt dat regelmatig wordt geëvalueerd tijdens een zorgoverleg.
Uiteraard worden de ouders van deze kinderen geïnformeerd en als dit wenselijk is worden zij ook bij de uitvoering van het handelingsplan betrokken.

Andere problemen
Het komt ook voor dat kinderen op de basisschool problemen hebben die niet didactisch van aard zijn. Er zijn kinderen met concentratieproblemen, kinderen die gepest worden of pesten, kinderen met opvoedingsproblemen (bijv. slecht eten, slapen, luisteren).Al deze kinderen hebben extra zorg nodig. De groepsleerkracht biedt de eerste zorg. Als het blijvend niet goed gaat met een kind doet de school een beroep op onze IB-er.

KIK-gesprek (Kind in de Kern) onderdeel van Centrum voor jeugd en gezin
Soms kan de school niet alles alléén oplossen, maar kan het helpen met andere instanties te overleggen. Daarom maken de scholen deel uit van Kind in de Kern (KiK).
Wat is Kind in de Kern?
Opgroeien en opvoeden gaat vaak vanzelf. Maar soms is het moeilijk, hoe goed u het ook bedoelt. Soms maakt u als ouder zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Maar ook de leerkracht van school of de leidster van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf kan zorgen over uw kind hebben. Ouders met een kind waar zorgen over zijn, kunnen terecht bij Kind in de Kern. Kind in de Kern is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is een manier van samenwerken in een klein zorgteam. Dat zorgteam bestaat uit ouders zelf, een intern begeleider van school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en een jeugdverpleegkundige. In het team staan de opvoeding en ontwikkeling van uw kind centraal. Dus, er wordt met u meegedacht over uw kind. Dat is kind in de Kern.
Stappenplan:
* Het valt (u) op dat uw kind moeite heeft met leren, spelen of gedrag.
* U deelt uw zorg op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de school en vraagt om een gesprek. U kunt ook worden uitgenodigd voor het gesprek in het kleine zorgteam. U praat met mensen die u vaak al kent.
* We bespreken met u wat we zien, en denken met elkaar na over oplossingen.
* Het gesprek is op de school, peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf van uw kind.
* Er kunnen vervolggesprekken plaatsvinden.
* We zoeken samen naar oplossingen die passen bij uw kind, uw gezin en uw situatie. Soms wordt u doorverwezen voor verdere hulp.

Verwijzing
Het streven van de school is om de begeleiding van de kinderen te optimaliseren en zodoende zoveel mogelijk kinderen een goede basisschooltijd te garanderen.
In een enkel geval wordt door de school, in samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst van de IJsselgroep en de ouders besloten een kind te verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs De gang van zaken betreffende een verwijzing staat beschreven in het zorgplan van “Weer samen naar school” wat op school ter inzage ligt.

Onderwijs tijdens een langdurige ziekteperiode.
Kinderen die kort afwezig zijn geweest door ziekte worden door de leerkracht in de klas opgevangen en krijgen extra hulp bij de leerstof die zij gemist hebben. Als de afwezigheid wat langer duurt, neemt de leerkracht contact op met de leerling en de ouders om te overleggen over de voortgang van het leerproces. Dit kan d.m.v. van huiswerk of b.v. door huisbezoek van de leerkracht.
Voor leerlingen die in een ziekenhuis zijn opgenomen – of ziek thuis zijn – is het belangrijk dat het gewone leven zo veel mogelijk door gaat. Onderwijs hoort daar zeker bij.
Onderwijs aan zieke leerlingen is o.a. om de volgende redenen van belang:
• Het leerproces wordt voortgezet en een onnodige leerachterstand wordt zo veel mogelijk voorkomen.
• De zieke leerling houdt contact met de buitenwereld en voorkomt een isolement.
Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. De school staat er echter niet alleen voor.
Zij kan voor ondersteuning bij het onderwijs aan de zieke leerling een beroep doen op de consulent Onderwijs Zieke Leerlingen van de organisatie OZL IJsselgroep/Expertis.
 Alle consulenten OZL zijn bevoegde leerkrachten met daarnaast nog specifieke kennis over de invloed van ziek zijn op onderwijs. De leerkracht van de school en de consulent OZL maken in overleg met de ouders/verzorgers van de zieke leerling afspraken over de vorm en inhoud van de ondersteuning bij het onderwijs. Het belang van de zieke leerling wordt daarbij steeds als uitgangspunt genomen.
  Aanmelding voor deze vorm van ondersteuning bij het onderwijs kan worden gedaan door de ouders / verzorgers en door de school van de zieke leerling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centrale kantoor van OZL IJsselgroep / Expertis, telefoon: 038-4257876. Voor meer informatie over: onderwijs en zieke leerlingen, kunt u kijken op de volgende websites: www.ziezon.nl (over ziek zijn en onderwijs in Nederland,
www.minocw.nl (over de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen) http://www.ozl.nu (over de dienst OZL IJsselgroep / Expertis).