Beatrixschool

....school voor nieuwsgierige kinderen.....

...èn voor nieuwsgierige meesters en juffen, nieuwsgierige vaders en moeders...
Want is dàt niet de basis van ontwikkeling? Nieuwsgierig zijn! Nieuwsgierig naar de wereld om je heen, naar het onbekende, naar anderen...

Iedereen is welkom!

De Beatrixschool is één van de 19 openbare basisscholen van de Stichting Op Kop, openbaar onderwijs in Steenwijkerland/Zwartewaterland. Onze school wordt bezocht door ca. 200 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen. In de loop van het schooljaar zal het leerlingaantal groeien, door de instroom van nieuwe kleuters en kinderen die in onze wijk komen wonen.

In de vakanties kunt u tijdens kantooruren, bij ernstige gebeurtenissen, het stafbureau van Stichting Op Kop bellen op telefoonnummer 0521-362520.

Via de links kunt u rustig bladeren door de informatie over onze school.
Heeft u vragen? Bent u nieuwsgierig? Neem dan vooral contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Sinds januari 2013 is er in ons schoolgebouw een volledig aanbod voor kinderen van 0-12 jaar. 
Trix Kinderopvang verzorgt hier de kinderopvang van 0 tot 4 jaar. 
De voor- en naschoolse opvang is in handen van Stichting Op Kop BSO. Onze TSO verzorgt de tussenschoolse opvang. 
En peuteropvang Peuterwerk staat open voor alle peuters.
Beatrixschool, Trix en BSO/TSO vallen allen onder Stichting Op Kop. Peuterwerk peuteropvang is onderdeel van Tinten Welzijnsgroep. Op Kop en Tinten verzorgen in nauwe samenwerking vanaf 1 januari 2018 peuteropvang op diverse locaties. Meer info over Trix, Peuterwerk, BSO en TSO vindt u onder de knop 'Ouders'

Lees op de pagina's onder het kopje 'School' over de wijze waarop wij ons onderwijs inrichten. 
Lees bijvoorbeeld bij 'Leerlingzorg' over de zorg voor leerlingen die de leerstof moeilijk vinden èn leerlingen die bovengemiddeld presteren.
Of lees bij 'En verder...' over het Beatrixtheater, de projecten en de boekenmarkt, over de kinderyoga/kindercoaching die AllesKids in onze school aanbiedt.
Veel leesplezier!

 

Inspectie
Wilt u weten hoe de inspectie onze school beoordeelt?
Om het meest actuele inspectierapport te bekijken, klikt u HIER
Om naar de website van de inspectie te gaan, klikt u HIER

Overigens is het algemeen oordeel van de inspectie positief. De Beatrixschool zit in een zogenaamd 'basisarrangement'.
Of, zoals het in de volksmond genoemd wordt: we zijn.......

Continu in ontwikkeling

In 2013-2014 hebben team en ouders hun visie op onderwijs in het algemeen en het onderwijs op de Beatrixschool in het bijzonder opnieuw onder de loep genomen. Onderwerpen als talentontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en ontdekkend leren zijn hier als speerpunten uitgekomen. Naar aanleiding daarvan hebben we het roer volledig omgegooid. Na een stevige voorbereiding zijn we in maart 2016 van start gegaan met een nieuw onderwijsconcept: 'School voor nieuwsgierige kinderen'. Een school waar kinderen nog maar een deel van de tijd in de eigen (stam-)groep doorbrengen. De overige uren vertoeven ze in workshops en op stiltepleinen. Al dan niet aan de slag met hun iPad. Toekomstgericht onderwijs, waarin we onze leerlingen die vaardigheden bijbrengen die ze zo dringend nodig hebben in een snel veranderende wereld.  


In 2014-2015 zijn we gestart met de implementatie van 'Vreedzame School' en (het verderop nader toegelichte) 'Sophia'.
Daarnaast geven we engels in alle groepen -1 tot en met 8 - , ontwikkelen we ons cultuuraanbod, gaan we actief mee in de technologische ontwikkelingen...
Want ja, nieuwsgierig zijn betekent: continu in ontwikkeling.

Dit zijn wij in een notendop:

De Beatrixschool is een openbare basisschool, die:
a. open staat voor alle kinderen, ongeacht afkomst, geloof of levensovertuiging
b. de kinderen voorbereidt op een open en pluriforme samenleving
c. de kinderen opvoedt tot verdraagzaamheid en respect voor de medemens

 


Missie

Onze leerlingen kunnen zich optimaal ontwikkelen vanuit de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie:

Relatie
Kinderen kunnen pas tot leren komen in een omgeving die zorg draagt voor een warm pedagogisch klimaat. Om dit te realiseren werken we vanuit een heldere structuur en duidelijke regels. Hierbij maken we onder andere gebruik van de methode "Vreedzame school" én hechten we grote waarde aan een goede, open relatie met de ouders

Competentie:
Kinderen verschillen. Deze verschillen openbaren zich zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. In ons onderwijs sluiten we zo optimaal mogelijk bij deze verschillen aan. We doen dit vanuit een duidelijke structuur en differentierend naar inhoud en tijd.

Autonomie:
Kinderen opvoeden tot het nemen van verantwoordelijkheid. Dit doen we door een optimaal verwachtings- en prestatieniveau, door een uitdagende leeromgeving te bieden en veel aandacht te hebben voor zelfstandig werken.

 

Onderwijsconcept

Het aanbod op de Beatrixschool is gericht op een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor de groepen 1-8. Binnen deze doorgaande lijn wordt gebruik gemaakt van recente methodes en wordt er rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen. Iedere leerling werkt volgens een eigen individueel ontwikkelplan (IOP). Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen in talenten, onderwijsbehoefte en leertempo. Natuurlijk bewaken we daarbij nauwlettend de leerlijnen, zodat alle kinderen het benodigde aanbod krijgen. De kinderen starten de dag in hun stamgroep, wat altijd een combinatiegroep is (bewuste keus). Instructies en extra ondersteuning krijgen ze in workshops. Dat kan dus ook bij een andere dan de eigen leerkracht zijn. De leerling volgt de instructies samen met andere leerlingen die op een vergelijkbaar niveau zitten. Dat kunnen ook best leerlingen uit een ander leerjaar zijn. Op deze manier is de instructie effectiever en de focus bij de leerlingen groter. Er is zowel aandacht voor leerlingen die verrijking nodig hebben als leerlingen die moeite hebben met de lesstof. Voor meerpresteerders hebben we extra aanbod in de vorm van ‘Sophia’(zie elders op deze site voor meer info).
Bij het pedagogisch handelen spelen de basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie een belangrijke rol. De leerkrachten benaderen de leerlingen op een positieve wijze en passen de regels consequent toe. Binnen de stamgroepen en workshops is er aandacht voor structuur en wordt er waarde gehecht aan een prettige (werk)sfeer, een rustige omgeving en wederzijds respect voor elkaar. De school zorgt volgens duidelijke afspraken voor differentiatie zowel tijdens de instructie als de verwerking. Er zijn voor de leerlingen keuzemogelijkheden. De criteria zijn vastgelegd binnen de methode en het CITO leerlingvolgsysteem. De leerkrachten hebben inzicht in verschillen d.m.v. het groeps(jaar)plan en er zijn voldoende materialen voor. De differentiatie is gericht op een doorlopende ontwikkeling van elke leerling. De school besteedt veel aandacht aan autonomie en taakgerichtheid van de leerlingen. We hechten veel waarde aan keuze, eigen verantwoordelijkheid en samenwerking. 
Het schoolklimaat is een open en veilig klimaat waar zowel ouders, leerkrachten en leerlingen zich betrokken voelen en zich kritisch op durven te stellen. De ouders worden goed geïnformeerd d.m.v. wekelijkse info en actuele website. Er zijn geplande contactmogelijkheden tijdens informatieavonden, ouderavonden en tijdens de coachgesprekken. Deze coachgesprekken dragen bij aan een nauwe samenwerking tussen school en ouders: educatief partnerschap. Ouders zijn immers de ervaringsdeskundigen bij uitstek wanneer het hun kind betreft. De coachgesprekken worden gevoerd door kind, ouders en leerkracht samen.
Binnen de school functioneert het personeel als een team waarbij samenwerking een belangrijke rol speelt. De zorg wordt voornamelijk uitgevoerd in de klas door de leerkracht. Er is een zorgplan waarin alle procedures m.b.t. de zorg zijn vastgelegd. Er is een uit- gebreide orthotheek aanwezig.De zorgleerlingen worden regelmatig besproken en de zorg wordt regelmatig geëvalueerd. We streven ernaar dat ieder leerling zich blijft ontwikkelen.

Vanaf schooljaar 2015-2016 hebben we onze koers verlegd. We maakten de transitie naar ‘school voor nieuwsgierige kinderen’. Met een onderwijsconcept dat een geheel andere organisatie van de school kent. Groepsdoorbrekend, meer gericht op talentontwikkeling en 21st century skills. Daar is natuurlijk een gedegen voorbereiding aan vooraf gegaan. Bovendien zijn we voortdurend in ontwikkeling, zodat we waar nodig bijsturen.
Het nieuwe concept is per maart 2016 officieel van start gegaan.
Elders op deze website vindt u uitgebreider informatie over het onderwijsconcept.

 

Onze ijkpunten

De Beatrixschool werkt aan een optimale afstemming tussen onderwijs en opvang, zodat er rust komt in de dagindeling van kinderen en hun ouders. Inhoudelijk en pedagogisch wordt een verbinding gelegd. Samen zorgen de partners voor stabiliteit, veiligheid en continuïteit. Alle talenten van de kinderen worden aangesproken en de ontwikkelingskansen vergroot.
Binnen ons gebouw bieden Trix  Kinderopvang en peuteropvang Peuterwerk opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

 

Voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Stichting Op Kop Kinderopvang. De tussenschoolse opvang is in handen van TSO Op Kop.
Middels regelmatig overleg over de actuele stand van zaken, de ontwikkelingen en de ontwikkelingswensen wordt een optimale samenwerking gerealiseerd. Dankzij deze ontwikkelingen kunnen we onze ouders nu een compleet dagarrangement bieden voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Op de Beatrixschool wordt plan- en doelmatig gewerkt volgens een heldere zorgstructuur. Hiermee komen we optimaal tegemoet aan de leerbehoeften van onze leerlingen, door planmatig te werken met individuele ontwikkelplannen en waar nodig handelingsplannen. Maar ook door op basis van analyse zowel de individuele leerbehoeften van onze leerlingen als de ontwikkelingsbehoefte van onze school vast te stellen. We maken hierbij onder meer gebruik van de expertise van onze interne begeleider, onze taalcoördinator, onze rekencoördinator en onze hoogbegaafdheidsspecialist. De analyse van de (leer-) ontwikkeling van onze leerlingen gebeurt via een zogenaamde drieslag: analyse op leerling- en groepsniveau, analyse op groeps- en bouwniveau, analyse op bouw- en schoolniveau. 
Onze plaatsvervangend directeur is opgeleid tot hoogbegaafdheidsspecialist. Zij coördineert het beleid m.b.t. meer- en hoogbegaafden. Sinds 2014-2015 hebben we dit ondergebracht in ons project 'Sophia' (grieks voor: wijsheid). Kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen binnen dit project verdieping en verbreding aangeboden. Zo volgt een aantal van hen spaanse les, anderen schaakles en wordt er projectmatig gewerkt aan allerlei onderwerpen.
Een heldere structuur t.a.v. het analyseren van onze resultaten draagt verder bij aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats.

 

 

Team Beatrixschool

Om onze leerlingen goed te begeleiden in hun ontwikkeling, staan we met een heel team voor ze klaar!

In 2017-2018 zijn dat de volgende personeelsleden:

Staf:
Jan Oosterhof, directeur
Willeke Mos, plaatsvervangend directeur en onderbouwcoördinator
Ingrid Hagendijk, interne begeleider
Gerrit Prins, rekencoördinator
Carola Mulder, remedial teaching
Carola vervangt tevens Linda Jongerling gedurende diens zwangerschapsverlof

Leerkrachten:
Annemarie Kiers en Anita Meijer, groep 1\2A
Hilja Timmerman en Anita Meijer, groep 1\2B
Mireille Schapelhouman en Ellis v.d. Laan, groep 3-4A
Willeke Mos en Ellis v.d. Laan, groep 3-4B
Adriaan van Wezep, groep 5-6A
Annet  van Veen en Linda Jongerling, groep 5-6B
Gerrit Prins, groep 7-8A
Frank Bezema, groep 7-8B
Astrid Bakker, groep 7-8C


Ondersteunend personeel:
Bert Schoemaker, ict
Janny Petter, administratie
Anja van Scheepen, conciërge
Ingrid Oosterhuis, conciërge

De organisatie van de school hebben we in een heldere structuur gegoten. Wilt u weten hoe dat er uit ziet, download dan onderstaand document:

Organisatiestructuur