Aanvragen extra verlof

Verderop op deze pagina vindt u informatie over de leerplicht.

Er kunnen zich gedurende het schooljaar situaties voordoen, waarvoor u voor uw kind extra verlof (buiten de schoolvrije dagen) zou willen aanvragen. 
Deze aanvraag doet u digitaal. Hieronder ziet u links naar het aanvraagformulier, de richtlijnen voor verlof en de werkgeversverklaring. Deze laatste is van toepassing wanneer u - vanwege de aard van uw beroep - genoodzaakt bent vakantie op te nemen buiten de schoolvakanties. Lees hiertoe s.v.p. goed de richtlijnen voor verlof door. 
De werkgeversverklaring vult uw werkgever in stuurt u met uw aanvraag mee.
De directeur neemt een besluit over de aanvraag en vermeldt dit op het aanvraagformulier. U ontvangt het ondertekende aanvraagformulier retour en deze wordt tevens naar de leerplichtambtenaar gezonden.
Voor het al dan niet toekennen van verlof gelden regels en voorwaarden. Hierover meer onder het kopje 'leerplicht', verderop.
Denk eraan, verlof tijdig aan te vragen.

Verlof aanvragen:

 

  • Aanvraagformulier verlof
    U kunt dit formulier downloaden of (indien mogelijk) online invullen. Het ingevulde formulier stuurt u per mail naar de directeur.
  • Werkgeversverklaring
    Alleen indien u vakantieverlof aanvraagt, omdat u vanwege de aard van uw beroep niet in de gelegenheid bent een gezinsvakantie te plannen van twee aaneengesloten weken binnen één van de schoolvakanties.
  • Richtlijnen voor verlof
    Hier vindt u in beknopt overzicht de richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Hieronder meer informatie over leerplicht en verlof.

Leerplicht

Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland.
Met vragen over de leerplicht kunt u terecht bij de directeur van de school of de leerplichtambtenaar van Steenwijkerland, mevrouw D. Hubbers, tel. 0521 538500

Leerplichtwet 1969 en wijzigingen 2012

Algemene informatie
Extra verlof, een toelichting

Extra verlof: stroomschema  (handig!)

10 vragen over de leerplicht